اجرای برگرد در همایش اپلیکیشن های موبایل-تبلت

اجرای فوق العاده زیبای آهنگ برگرد در سالن امام علی (همایش همه چیز در مورد اپلیکیشن های موبایل و تبلت)